Tag: typelevel

Scala Data Type – Description

Sr.No Data Type & Description 1 Byte 8 bit signed value. Range from -128 to 127 2 Short 16 bit signed value. Range -32768 to 32767 3 Int 32 bit signed value. Range -2147483648 to 2147483647 4 Long 64 bit signed value. -9223372036854775808 to 9223372036854775807 5 Float 32 bit IEEE 754 single-precision float 6 Double … Continue reading Scala Data Type – Description

Advertisements

lập trình hàm trong Scala – functional programming

Scala là một ngôn ngữ dị nhất mà tôi từng làm việc. Để học nó tôi phải mất nhiều thời gian hơn C++ (phần generic programming khá khó), hay C# (dễ), Java (quá thân quen) hay Objective-C (khá giống với C). Lập trình hàm ~ Functional Programming Hướng đối tượng rất mềm dẻo (trait) Cú … Continue reading lập trình hàm trong Scala – functional programming