Tag: java

Prime Number Generator (6n + 1 or 6n – 1)

Prime Number Generator (6n + 1 or 6n - 1) This generator is like most where it brute forces an integer: it see whether the integer is divisible by any of the primes; if so, then it's not a prime and vice versa. This though only compares values 6n + 1 and 6n - 1 starting with n as 1 as … Continue reading Prime Number Generator (6n + 1 or 6n – 1)

Advertisements

Collatz Conjecture Meet of 2 Numbers in python

def first_collatz(n, visited): counter = 0 while n > 1: counter += 1 n = 3 * n + 1 if n & 1 else n >> 1 if n not in visited: visited[n] = counter def secondd_collatz(n, other): counter = 0 if n not in other: while n > 1: counter += 1 n … Continue reading Collatz Conjecture Meet of 2 Numbers in python

lập trình hàm trong Scala – functional programming

Scala là một ngôn ngữ dị nhất mà tôi từng làm việc. Để học nó tôi phải mất nhiều thời gian hơn C++ (phần generic programming khá khó), hay C# (dễ), Java (quá thân quen) hay Objective-C (khá giống với C). Lập trình hàm ~ Functional Programming Hướng đối tượng rất mềm dẻo (trait) Cú … Continue reading lập trình hàm trong Scala – functional programming